Elektriciteit & Warmte

Ongeveer driekwart van de geproduceerde hernieuwbare energie in 2012 was afkomstig van biomassa. Hernieuwbare energie uit biomassa is voor een groot deel afkomstig van afval- verbrandingsinstallaties (AVI’s), bij- en meestook in energiecentrales, gebruik van houtkachels en het gebruik van biobrandstoffen in de transportsector.

Via de bijmengverplichting en de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie plus (SDE+) wordt de versnelde productie van duurzame energie gestimuleerd vanwege de energiedoelstellingen (14% 2020). Het statusdocument bio-energie schetst elk jaar de voortgang. Deze stimulering zorgt wel voor een kunstmatige market-pull van grote hoeveelheden beschikbare biomassa naar deze relatief laagwaardige toepassing. Een goede ontwikkeling is dat er hierdoor een logistieke infrastructuur rond biomassa ontstaat. Tevens worden er nu certificeringssystemen ontwikkeld die ook benut kunnen worden voor alternatieve hoogwaardiger toepassingen.

Bekijk bestaande bio-energieinstallaties op de kaart

Warmte- en elektriciteitsopwekking

Warmte uit biomassa ontstaat door het te verbranden, vaak is de grondstof dan hout in de vorm van pellets. Ook kan verbranding van biogas voor warmte zorgen op de manier zoals aardgas dat doet in de CV-ketel thuis. Elektriciteit wordt ook gemaakt door biomassa te verbranden en daarmee, via een stoomturbine, een generator te laten draaien. De warmte (in oude kolencentrales ruim 60% van de energieopwekking) wordt dan niet gebruikt. Tegenwoordig wordt biomassa ook wel direct vergast via het zogenoemde STEG-principe, dat heeft een hoger rendement. Dit laatste principe is een vorm van warmte-kracht koppeling (WKK) waarbij in één proces zowel warmte als elektriciteit worden geproduceerd. De warmte wordt dan wel nuttig gebruikt, hierdoor is een aanzienlijk hoger rendement ( tot bijna 100%) te halen.

Hoger in de cascade

Biogas kan naast warmte en elektriciteit ook ingezet worden voor transportdoeleinden (rijden op groen gas) en de chemie. Hout kennen we natuurlijk als bouwmateriaal en grondstof voor de papierindustrie. Voor houtverbranding wordt momenteel vooral restmateriaal uit de houtketen gebruikt. Belangrijk bestanddeel van hout is lignine dat op dit moment nog weinig toepassingen heeft. Lignine is, omdat het zo stevig is, moeilijk te ontsluiten, echter hier wordt wel druk aan gewerkt door onder andere Wageningen en TNO. Een interessante toepassing van lignine in de chemie zijn bio-aromaten.

Links

Lokale energieopwekking

Informatiesheets van groenegrondstoffen.nl