XYZ-fuels
Agenda

XYZ-fuels

Projecttitel: XYZ-fuels
Projectnummer: TKIBE01006
Penvoerder: Avantium

 

Avantium heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van YXY-bouwstenen, een serie biobased grondstoffen voor de productie van platformchemicaliën, kunststoffen en brandstoffen. Inmiddels staat er een proeffabriek in Geleen.

Tot nu toe richtte het onderzoek zich voornamelijk op de productie van YXY-bouwstenen uit eerste generatie biomassa (suikers). In dit project onderzoekt Avantium met een aantal partners de productie uit tweede generatie biomassa: vezelachtige reststromen uit onder andere de landbouw en de papierindustrie die voornamelijk bestaan uit lignocellulose.

Vraag naar hoogwaardige biobased grondstoffen
Wereldwijd is er een toenemende vraag naar hoogwaardige biobased grondstoffen voor de chemische industrie. De beschikbaarheid van dergelijke grondstoffen is echter beperkt. Avantium heeft daarom in de afgelopen jaren de YXY-technologie ontwikkeld, een technologie waarmee suikers omgezet worden naar furanen. Deze furanen kunnen als basis gebruikt worden voor de productie van brandstoffen, kunststoffen en chemicaliën. De huidige technologie wordt op dit moment verder uitontwikkeld in een proeffabriek en is nog gebaseerd op eerste generatie biomassa. Avantium wil nu de mogelijkheden onderzoeken om YXY-bouwstenen te produceren uit tweede generatie biomassa: residustromen uit de landbouw en de papierindustrie.

Omzetting van lignocellulose naar furanen
In het project worden tweede generatie grondstofstromen geselecteerd die niet concurreren met de voedselproductie en op grote schaal en tegen lage kosten beschikbaar zijn.  Onderzocht wordt hoe deze stromen gescheiden kunnen worden in drie fracties. Hiervoor wordt technologie ontwikkeld door ECN. Vervolgens wordt onderzocht hoe deze fracties verder opgewerkt kunnen worden naar furanen en/of andere platformmoleculen. Eén van de fracties, de ligninefractie, is mogelijk ook geschikt als grondstof voor brandstofadditieven of harscomponenten. Verder zal van een aantal mengsels bepaald worden of ze geschikt zijn als motorbrandstof. Tot slot wordt onderzocht of de mineralen zijn terug te winnen uit het proces en of de reststromen zijn te gebruiken voor goedkope elektriciteitsopwekking.

Verduurzaming grondstoffenvoorziening (papier)industrie
Het project levert een aantal strategische bijdragen aan duurzaamheidsaspecten, onder meer:

  • De verduurzaming van de grondstoffenvoorziening voor de (papier)industrie en de energiesector door de flexibele inzet en volledig duurzame omzetting van 100% hernieuwbare monomere koolhydraten uit tweede generatie grondstoffen die niet concurreren met de voedselvoorziening
  • De ontwikkeling van bioraffinage faciliteiten die leiden tot een industrieel prototype proces naar furaan-intermediairen
  • Betere verwaarding van Nederlandse gewassen residuen uit de papierindustrie evenals geïmporteerde biomassa grondstoffen.
  • Een bijdrage aan de innovatieve kennispositie van Nederland.