Mestvergisten en digestaatverwerking
Agenda

Mestvergisten en digestaatverwerking

 

Projecttitel: Mestvergisten en digestaatverwerking
Projectnummer: TEHE115041
Penvoerder: Byosis Group BV

 

Voor een vergister zijn de voedingskosten en de afzetkosten (van digestaat) de belangrijke kostenposten. We zien het vergisten van een groot percentage (deels droge) meststromen als een uitstekende optie, omdat deze stromen in overvloed aanwezig zijn en een “gate-tarief” betaald wordt voor inname en verwerking daarvan. Het accent komt deels bij drogere energierijke fracties (zoals gedecanteerde mest en kippenmest) in combinatie met lokaal aanwezige rundveedrijfmest. Er wordt een klein percentage restvetten – of andere energierijke restcomponenten – bijgevoegd. Bij zo’n concept is het onontbeerlijk dat er een koppeling is met de verwerking van het digestaat, zodat fosfaat en stikstof geen probleemstoffen meer zijn, maar omgezet worden in producten die een waarde hebben. De vergister is dan tevens verwerker. In dit project wordt hiervoor een oplossing gegeven.

Doel van het project is aantonen dat de kosten voor de hernieuwbare energieproductie door vergisting van een groot percentage meststoffen, in combinatie met digestaatverwerking, fors omlaag kunnen door gebruik te maken van een slimme koppeling van bestaande technieken met de nieuwe technologie van Byosis voor de gecombineerde verwijdering van fosfaat en stikstof. Dit zorgt voor een uiterst duurzame productie van biogas (uit mest) en een duurzame verwerking van mest met verwaarding van de nevenstromen.

Bij de bestaande co-vergister van Holwerd wordt een nieuwe technologie geplaatst, waardoor een andere goedkope voeding ingenomen kan worden, terwijl digestaat gescheiden wordt in fracties die respectievelijk rijk zijn aan fosfaat, stikstof of kali in de vorm van een organische, verhandelbare  meststof die rijk is calciumfosfaat, minerale, als kunstmest erkende vloeibare ammoniumsulfaat en een kalirijke  reststroom. Door niet alleen naar techniek, maar ook naar inpassing in de hele keten – van ontstaan en aanvoer van de meststromen tot verwerking in diverse producten – te kijken ontstaat een kansrijke techniek die breed inzetbaar is in combinatie met verschillende vergistingstechnieken (SDE- categorieën) en flink zal bijdragen aan een blijvende toekomstige verlaging van de SDE-subsidie. Bovendien draagt de oplossing in belangrijke mate bij aan het verwerken van fosfaat en stikstofoverschotten op een economisch haalbare en heel duurzame manier.

Dit proces leent zich voor betrekkelijk kleine schaal. Byosis is van mening dat regionale schaalgrootte met een doorzet van 20.000 – 30.000 ton/jaar goed economisch haalbaar is en een oplossing biedt voor een sociaal en maatschappelijk probleem, nl de productie van hernieuwbaar gas uit meststromen samen met een oplossing voor het overschot aan nutriënten uit deze stroom. Op boerderijschaal kunnen eenvoudige voorbewerkingen zoals decanteren of scheiden plaatsvinden. De geconcentreerde, dikke fractie bevat nog veel energie, maar ook de grootste gehaltes aan fosfaat. Bij de beoogde schaalgrootte kunnen meerdere partijen inclusief boeren participeren in een project. Op een aantal plekken zou dit zelfs op grote boerderijschaal uitgevoerd kunnen worden (meer dan 15.000 ton eigen mest, aangevuld met gedecanteerde mest van derden). De onderneming wordt dan tevens mestverwerker voor de buren en boeren uit de omgeving, die een deel van hun overschot (via gescheiden of gedecanteerde mest) kunnen laten verwerken. Kleinere biogasprojecten (5.000 m3 mest/ jaar of kleiner) zijn nu lastig economisch rendabel te krijgen. Vergisten biedt bovendien nog geen oplossing voor verwerking van mest. Voor de verwerking blijft men aangewezen op andere initiatieven. Ook voorbeelden in het buitenland laten zien dat mestvergisten op boerderijschaal enkel van de grond komt met flinke overheidssubsidies. Heel grote mestvergistings- en verwerkingsprojecten (> 100.000 ton mest) daarentegen zijn vaak lastig vanwege tijdrovende en onzekere vergunningstrajecten en dure aanvoer- en afvoerkosten door alle transportbewegingen. Het kan zijn dat het economy-of-scale voordeel uiteindelijk ook positief uitpakt voor de grote schaal in een compleet project. De te ontwikkelen techniek in dit project past daarnaast prima bij de grotere schaal projecten, maar kan dus ook al vrij snel toegepast worden op regionale schaal.

Resultaat
Validatie van een nieuwe digestaatverwerkingstechniek en opzet van het ketenmodel waarmee getoond wordt dat de innovatie succesvol bijdraagt aan het verlagen van de productiekosten van mest-mono en mest- covergisting in combinatie met het verwerken van mestoverschot via MVO of VVO-overeenkomsten op een duurzame, inventieve manier. De technologie is rijp voor commerciële uitrol in binnen- en buitenland.