Mestraffinage op boerderijschaal
Agenda

Mestraffinage op boerderijschaal

Projecttitel: Mestraffinage op boerderijschaal
Projectnummer: TEBG113003
Penvoerder: Cornelissen Consulting Services

 

De schaalvergroting in de landbouw zet door. Het melkquotum gaat er in 2015 af en veel melkveehouders hebben hun stallen vergroot. De volgende bottleneck gaat mest worden. Hoe de overschotmest af te zetten, die niet op het eigen land kan worden afgezet.

Vanuit de overheid komt er in 2014 wetgeving, waarin de boeren verplicht worden een deel van de overschotmest te verwerken. Hier kan mestraffinage de oplossing bieden. De mest wordt geraffineerd tot kunstmest. Er wordt gekozen voor een combinatie met vergisting van mest. Nu is vergisting economisch nog niet haalbaar op boerderijschaal, maar door het te combineren met raffinage wordt de haalbaarheid vergroot.
Het project betreft de na-schakeling na een “eenvoudige” vergister zoals die in de markt te verkrijgen is. Er wordt vanuit gegaan dat de boer land heeft, zoals meestal het geval is in Nederland. Dit betekent dat een deel van de mineralen op het land zal worden aangewend voor bemesting. Niet alle mest wordt verwerkt of hoeft verwerkt te worden. Met dit gegeven is er gekozen voor een hygiënisatie stap achter de vergister en vervolgens een mechanische scheider.
De dunne fractie wordt nog eens bewerkt met een struvietreactor en stikstof stripper. Er blijven 4 fracties over na de verwerking van de mest, te weten

  1. Een kali-rijke, nog stikstof en fosfaat bevattende, dunne fractie; deze wordt aangewend op het land bij de boerderij,
  2. Een fosfaatrijke, hoge organische stof bevattende, dikke fractie; welke wordt aangewend op het land bij de boerderij,
  3. Een fosfaatrijke en stikstof bevattende struviet (korrel), welke wordt afgezet als meststof (geen kunstmest) (in het buitenland).
  4. Een stikstofrijke vloeibare kunstmest. (afhankelijk van het gebruikte zuur, ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat). Dit is een erkende kunstmest.

    De vergister zorgt voor het afbreken van de organisch gebonden nutriënten naar minerale nutriënten waarna ze kunnen worden verwijderd. In de berekening wordt er vanuit gegaan dat na de vergister het digestaat een uur lang op 70°C gehygiëniseerd wordt. Hiermee kan een VWA-certificaat worden verkregen. Met dit VWA-certificaat kan de mest of aanverwante producten naar het buitenland worden geëxporteerd. De fosfaat wordt middels een precipitatie uit de mest gehaald. In een kleine tank wordt Magnesiumchloride toegevoegd waarna het fosfaat zich bindt aan de Magnesium tot struviet. Dit struviet slaat neer en wordt eruit gepompt/gevijzeld. De stikstof wordt er als ammoniak uitgedreven waarna het met een zuur wordt gewassen. Het zuur met de stikstof vormt een kunstmest in de vorm van Ammoniumsulfaat of Ammoniumnitraat.
    Er wordt een demo installatie gebouwd bij Mts. Nijkamp. Hij wil zijn bedrijf vergroten in 2015. De stal is al aangepast en met deze installatie kan hij al zijn mest op een verantwoorde en rendabele wijze afzetten. Zijn buurman Mts. Bronsvoort is varkenshouder en hij zal zijn overschotmest ook leveren aan deze installatie. De raffinage van het digestaat wordt gebouwd door ProfiNutrients. Zij hebben al een pilot gebouwd in Hoogwoud voor de raffinage van digestaat, waarin het principe zich in de Nederlandse situatie heeft bewezen. Met dit project wordt de hele keten voor mono-vergisting tot raffinage op boerderijschaal gedemonstreerd. Cornelissen Consulting Services (CCS) ontwerpt de gehele keten en doet de projectuitvoering.