Groen gas uit afvalwater
Agenda

Groen gas uit afvalwater

 

Projecttitel: UNAS®, innovatieve kostprijsverlagende technologie voor extra Groen Gas uit afvalwater
Projectnummer: TEHE115053
Penvoerder: Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek

 

Met de huidig beschikbare technologieën kan slechts een fractie van de energie-inhoud van huishoudelijk afvalwater teruggewonnen worden. De meest kansrijke route om energie terug te winnen is door zoveel mogelijk CZV rechtstreeks naar een vergister te sturen. Echter, de conventionele afvalwaterzuivering heeft CZV nodig voor stikstofverwijdering.

Dit project ontwikkelt een stikstofverwijderingstechnologie dat geen CZV nodig heeft. Dit leidt tot meer biogas en een besparing op de energie-intensieve beluchtingsstap. Hierdoor wordt een directe bijdrage geleverd aan het kostenefficiënter realiseren van de duurzame energiedoelstelling van 16% in 2023 (zowel voor de Waterschappen als voor de SDE+).

Activiteiten
Het ontwikkelen van anammox technologie, welke bij lage temperatuur voor stikstofverwijdering zorgt, zal een doorbraak betekenen voor de Energiefabriek.

Colsen is de technologie-ontwikkelaar en Waterschap Brabantse Delta draagt bij aan de ontwikkeling met kennis van haar eigen bedrijfsvoering en een locatie voor het pilotonderzoek. In het project worden zij ondersteund door Sietec, Avecom en LabMet (via UAntwerpen).

Resultaten
De ontwikkelde koude annamox technologie leidt tot meer CZV-afvoer naar de slibgisting waardoor de biogasopbrengst stijgt, energie wordt bespaard en grotere hoeveelheden slib verwerkt worden tegen lagere maatschappelijke kosten. Bijkomende voordelen zijn, minder slibafzet, minder transport en minder chemicaliënverbruik. De resultaten worden vertaald in een ontwerp en business case voor de eerste full-scale toepassing op RWZI Nieuwveer.