Fosfaatreductie; hoogwaardige en efficiënte terugwinning van fosfaat
Agenda

Fosfaatreductie; hoogwaardige en efficiënte terugwinning van fosfaat

Projecttitel: Fosfaatreductie; hoogwaardige en efficiënte terugwinning van fosfaat
Projectnummer: TEBE116205
Penvoerder: Cornelissen Consulting Services BV

Door fosfaat en stikstof uit de mest te raffineren kunnen de overige nutriënten en organische stof op de boerderij blijven. Door slimme scheidingsmethoden en chemische bewerking met elkaar te combineren kan, met minimale inzet van chemicaliën en energie, uit mest (overschot/afval) waardevolle kunstmest geproduceerd worden.

In dit project zal de technologische haalbaarheid van nieuwe modus operandi voor nutriëntterugwinning, zoals die voor mestverwerking en afvalwaterzuivering wordt toegepast, onderzocht worden. Met name de thermische en chemische bewerking van fosfaat houdende zouten (struviet, calciumfosfaat) zal daarbij centraal staan met als doel het energie- en chemicaliëngebruik van mestraffinage te verminderen en hoogwaardige fosfaat houdende kunstmest te produceren. Op een bestaande pilot-installatie zal
daarvoor door PN een add-on gebouwd worden waarmee al het ammoniumstikstof middels struviet uit de mest verwijderd wordt. Om hergebruik van het magnesium in een struvietcone mogelijk te maken wordt struviet daarna thermisch ontleed en teruggevoerd in de struvietcone. Daarnaast zal de RUG de technologische haalbaarheid van thermochemische reductie van deze fosfaatzouten onderzoeken om
uiteindelijk fosforzuur te produceren. Dit kan verder als kunstmest gebruikt worden en laat magnesiumoxide en/of calciumoxide voor hergebruik achter. Naast de technologische haalbaarheid van deze nieuwe processen zal CCS ook de economische haalbaarheid ervan onderzoeken.

In dit project wordt het thermisch ontleden van struviet op pilotschaal getest. Daarnaast wordt technologisch onderzoek verricht naar de interessante vervolgstap om uit fosfaatzouten fosforzuur te produceren (middels thermochemische reactie) dat geschikt is als kunstmest. Hierover zal een rapport geschreven worden en indien mogelijk een wetenschappelijk artikel gepubliceerd worden.