Duurzame varkenshouderij met bedrijfseigen monovergisting
Agenda

Duurzame varkenshouderij met bedrijfseigen monovergisting

 

Projecttitel: Duurzame varkenshouderij met bedrijfseigen monovergisting
Projectnummer: TEHE115061
Penvoerder: De Hoeve BV

 

De Firma Encon wil monovergisters op de Nederlandse markt brengen die al een aantal jaren in Duitsland operationeel zijn. Bewezen techniek (bij koeienmest) maar die wel op een aantal zaken afgestemd moet worden op de vergisting van varkensmest. De heer Verhoeven is namens De Hoeve persoonlijk in Duitsland gaan kijken naar de Eltaga monovergister (die daar draait op rundveemest). Zelf heeft hij gezien en van de betreffende melkveehouder gehoord dat daar meer dan 40 nm³ gas per m³ mest uit komt.

Het doel van het project is om middels monovergisting volgens het Eltaga principe te komen tot een nieuwe integrale duurzame bedrijfsvoering die toonaangevend is in de wereld. Waarbij duurzaam staat voor: economie, milieu, dierenwelzijn alsmede volksgezondheid. Dit zal leiden tot nieuwe producten en methoden om op het eigen varkensbedrijf naast varkens ook uit de varkensmest duurzame energie te winnen en exportwaardige mineralen en organische producten te maken die juist kunnen zorgen voor de beste bodemvruchtbaarheid (beter dan kunstmest omdat het naast mineralen ook de bodemstructuur versterkt). Tevens wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd. Varkensbedrijven kunnen hierdoor energie-neutraal worden en zelfs nog energie aan het net gaan leveren.

In de eerste fase (september tot december 2015) wordt de vergistingsinstallatie inclusief WKK en mestscheider gebouwd en geplaatst bij Mts Verhoeven – Verhoeven. In de tweede (december 2015 tot augustus 2016) fase wordt de installatie opgestart en ingeregeld zoals deze onder normaal condities bij Mts Verhoeven – Verhoeven zal gaan werken. Na drie maanden worden de resultaten beoordeeld en gecommuniceerd naar de KDV deelnemers. In de periode van januari t/m mei fase wordt de monovergister ingezet (onder begeleiding van de WUR) op steeds één enkel van de 4 stalsystemen die bij Mts Verhoeven – Verhoeven aanwezig zijn. In de derde fase (augustus 2016 tot november 2016) zal de definitieve oplevering plaatsvinden alsmede de kennisoverdracht middels een onafhankelijk rapport van de WUR waarin gepresenteerd wordt wat de prestaties en de effecten van de vergister zijn, beschreven per mestsoort (dragende en guste zeugen, kraamzeugen, gespeende biggen, vleesvarkens) en type stalsysteem (dagontmesting, ondiepe smalle putten, half onder kelderde en geheel onder kelderde stallen). Zodat voor alle leden van KDV duidelijk is of monovergisting in hun bedrijfsvoering zal passen en op welke wijze.

Het resultaat van dit project is een in de praktijk draaiende monovergister op varkensmest. Waarvan de werking op verschillende kwaliteiten varkensmest (vanuit verschillende stalsystemen) onafhankelijk is aangetoond. Indien de installatie de verwachtingen waarmaakt (een biogasopbrengst van 40 nm³ per m³ mest) is het toekomstige SDE basisbedrag €0,104 per kWh. Bij een biogasopbrengst van 48 nm³ per m³ mest kan het SDE bedrag dalen naar €0,086 per kWh, maar voor deze businesscase gaan we vooralsnog uit van 40 nm³ per m³ mest. Deze gegevens zullen worden gecommuniceerd aan de leden van KDV (en daarbuiten) om de vergister vervolgens uit te rollen.