Cowpeat: Duurzame vervanging van veen in teeltsubstraat
Agenda

Cowpeat: Duurzame vervanging van veen in teeltsubstraat

 

Projecttitel: Cowpeat: duurzame vervanging van veen in teeltsubstraat
Projectnummer: TEBE115006
Penvoerder: Jiffy Products International

 

Jiffy, producent van teeltsubstraten, zoekt naar manieren om zijn substraatproductie te verduurzamen. Zij willen de huidige productie van organische vezels uit veen, vervangen door organische vezels uit reststromen zoals mest. Agrivalid, specialist in mestraffinage, heeft een techniek ontwikkeld om dergelijke vezels uit mest te winnen.

In dit project wordt de combinatie van (a) wassen van gecomposteerde dikke fractie, (b) de ontwatering van vezels, (c) fosfaat- en stikstofterugwinning en (d) spoelwaterreiniging op praktijkschaal ontwikkeld en getest. De losse onderdelen en technieken zijn reeds op laboratoriumschaal en in een kleine testopstelling getest.

In dit project zal de complete keten voor opwaardering van mestvezels tot veenvervanging in teeltsubstraat worden
ontwikkeld. Centraal staat de ontwikkeling van een energiezuinige reinigingsinstallatie met een beoogde capaciteit van 8.000 ton schone vezels per jaar die met een minimaal volume wasvloeistof toe kan. De wasvloeistof
wordt vervolgens in de installatie opgewerkt tot geconcentreerde stromen meststoffen. Hiervoor wordt een procesflowdiagram en een massabalans opgesteld
aan de hand waarvan het totale systeem ge-engineerd en gebouwd wordt. Na ingebruikname wordt de kwaliteit van de geproduceerde vezels getest op zuiverheid, consistentie en biologische stabiliteit en vergeleken met de eisen zoals deze voor witveen gelden. Het proces wordt dan verder geoptimaliseerd om zo het energie-, water- en chemicaliƫngebruik te minimaliseren. Tot slot wordt
de bestaande businesscase getoetst aan de praktijk en worden verschillende ketenbrede businessmodellen van mestproducent tot substraatteler onderzocht.

De gerealiseerde installatie biedt vezels uit gecomposteerde dikke rundveemest fractie een hoogwaardiger toepassing in teeltsubstraten en voorkomt daarmee afgraving van veen. De
gebruikte wasvloeistof wordt hergebruikt door de hierin opgeloste fosfaten, stikstoffen en andere nutriƫnten terug te winnen zodat ze inzetbaar zijn als meststof en kunstmest.