BioPET 100
Agenda

BioPET 100

Projecttitel: BioPET 100
Projectnummer: TEBE214006
Penvoerder: BioBTX

 

Binnen dit BBE Innovatieproject werken consortiumpartners aan de ontwikkeling van een chemisch katalytische conversietechnologie en de route naar een revolutionair polyestermateriaal (BioPET 100) dat volledig opgebouwd is uit biobased materiaal.

Met de chemisch‐katalytische technologie die in dit project ontwikkeld wordt, vindt cascadering plaats naar verschillende aromatische moleculen (benzeen, tolueen en xylenen) met een hogere waarde dan wanneer de biomassa alleen een energietoepassing krijgt. Met de conversie van de aromatische componenten uit biomassa worden hoogwaardige chemische building blocks geproduceerd die voorzien in een behoefte van de markt naar biobased chemicalien. Alle componenten van het chemisch katalytisch pyrolyseproces zullen door consortiumpartners tot waarde worden gebracht. Dit strekt zich ook uit tot de char en de gasvormige fractie van hoofdzakelijk H2O, CO, CO2 en CH4 en olefinen (etheen en propeen). Beide zullen worden aangewend voor de eigen energievoorziening en het leveren van groene energie. De char levert door valorisatie tot energie meer op dan hetgeen voor het chemisch katalytisch proces benodigd is. In totaliteit wordt door het project het gebruik van fossiele grondstoffen meer vermeden dan dat de biomassa alleen wordt ingezet voor de productie van energie. Verder kan een forse verlaging van de CO2-‐uitstoot in de BTX-productie worden bereikt met 85%. Het inputmateriaal in de installatie bestaat uit tweede generatie biomassa materiaal of reststromen zoals afvalhout, lignine en bermgras, dus laagwaardig non-food biomassa.

De consortiumpartners zien gezamenlijk goede kansen in te spelen op de maatschappelijke vraag naar duurzame kunststoffen door deze vanuit verschillende soorten biomassa reststromen uit de industrie tot nieuwe recyclebare biobased polyesterspecialiteit te ontwikkelen waarbij het grootste bestanddeel gezuiverd tereftaalzuur (PTA) van polyester voortaan afkomstig zal zijn uit biomassa. Het project maakt het ontwikkelen van unieke biobased polyesterspecialiteiten mogelijk ter vervanging van non bio kunststoffen of metalen onderdelen. Daarnaast levert het project ook nieuwe kennis op voor het daadwerkelijk benutten van biomassa voor de ontwikkeling van biomassa aromaten en bio-paraxyleen (PX) in het bijzonder. Het doel van het project is een industrieel onderzoek op een relevante schaal naar een goede combinatie van verschillende laagwaardige biomassasoorten, katalysatorsysteem en de juiste temperaturen in verschillende stadia dat tot een omvangrijke bio‐aromaten productie, derivatisering en toepassing in bijvoorbeeld PET kan leiden.