BIC Gelderland – Valorisatie lignocelluloserijke biomassa
Agenda

BIC Gelderland – Valorisatie lignocelluloserijke biomassa

Projecttitel: Energie, beleid en duurzaamheid
Projectnummer: TKIBE01005
Penvoerder: Wageningen University & Research

 

Een biobased economy is essentieel voor de reductie van CO2-emissie en het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen. Biomassa kan met raffinage op een duurzame wijze worden geteeld en benut als alternatieve grondstof voor voeding, materialen, chemicaliën, veevoer, brandstoffen, elektriciteit en warmte.

Gelderland wil innovatieve bedrijven en kennisinstellingen laten samenwerken om veelbelovende regionale bioraffinage waardeketens te ontwikkelen en te implementeren.

Aanleiding: van fossiele brand- en grondstoffen naar een biobased economy
Van oudsher wordt biomassa  ingezet bij het produceren van humane voeding, veevoer en energie. Om de verdere ontwikkeling, implementatie en commercialisatie van biomassa te optimaliseren, wil de provincie Gelderland gerelateerde activiteiten clusteren en een regionale samenwerking binnen en tussen de ketens faciliteren. In Gelderland zijn de volgende typen biomassastromen geïdentificeerd als meest veelbelovend voor regionale duurzame valorisatie: (1) relatief droge lignocelluloserijke biomassastromen zoals (snoei)hout en stroachtig materiaal (2) relatief natte bederfelijke groene biomassastromen zoals bestaande gewassen (gras, bieten, …), agro-/procesresiduen (loof, snijafval, …) en nieuwe gewassen (eendenkroos, Azolla, …)  (3) aquatische biomassa/microalgen en (4) mest en slib. Door de activiteiten regionaal te clusteren in het Bioeconomy  Innovation Cluster Oost Nederlands Initiatief  (BIC-ON), wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een duurzame energiehuishouding  en optimaal gebruik van grondstoffen naar verschillende marktsegmenten in de regio.

Project: technische haalbaarheid valorisatie van lignocelluloserijke biomassa
Het huidige project heeft uitsluitend betrekking op de duurzame valorisatie van lignocelluloserijke biomassa. Deze eerste fase is een technische haalbaarheidsstudie waarin een industrieel onderzoeksprogramma wordt ontwikkeld op basis van veelbelovende business cases (BC’s). Dit gebeurt door de analyse van beschikbare regionale biomassastromen, potentiële regionale marktoutlets voor biobased producten en bio-energie (inclusief geïnteresseerde stakeholders), beschikbare en noodzakelijk te ontwikkelen ketensamenstellende deelprocessenen de potentiële niet-technische knelpunten voor ketenontwikkeling/-implementatie. Om zo efficiënt mogelijk met de financiële middelen om te gaan en de tijd tot implementatie te minimaliseren zullen in 1e-instantie BC’s worden ontwikkeld rond de bestaande projectpartners. Tevens zal worden getracht e.e.a. regionaal breder uit te rollen (meer stakeholders, marktsectoren) voor een stevige inbedding in de regio.
De business cases zullen in de vervolgfasen verder industrieel worden onderzocht, experimenteel worden ontwikkeld, gedemonstreerd en uiteindelijk worden geïmplementeerd.

Winst: sterkere concurrentiepositie op het gebied van duurzame productieprocessen
Enerzijds ontstaan er nieuwe marktoutlets voor de agrosector (afzetcreatie) en anderzijds de mogelijkheid om nieuwe groene grond- en brandstoffen toe te passen (marktvraag) in het regionale bedrijfsleven en het MKB (chemie, papier & karton, bouw, textiel, voedsel, veevoer, energie, brandstof, apparatenbouwers). Hierdoor wordt hun concurrentiepositie op het gebied van duurzame productieprocessen versterkt. Dit leidt uiteindelijk tot een verbetering van de regionale Gelderse economie en een toename van biobased innovaties en werkgelegenheid binnen de Green tech Alliences, FoodValley en HealthValley.