Norm voor biomassavergassingsinstallaties ter commentaar

Het normontwerp NEN 8771:2022 voor biogasinstallaties is herzien en gepubliceerd voor commentaar. De nieuwe editie gaat de versie uit 2021 vervangen. In de herziening is het toepassingsgebied teruggebracht naar alleen biomassavergassingsinstallaties. De overige toepassingsgebieden worden opgenomen in NEN-EN-ISO 24252:2022 die later dit jaar verschijnt. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2022 commentaar indienen.

Het normontwerp NEN 8771:2022 beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, beheer, onderhoud en het buiten gebruik stellen van installaties voor vergassing van biomassa.

Toepassing
De nieuwe norm is van toepassing op:

  • vergassingsinstallaties waarin biomassa bij temperaturen van 600 °C tot 1800 °C wordt vergast en waarbij biosyngas (koolstofmonoxide en waterstof) overblijft, dat vervolgens weer kan worden omgezet naar methaan en CO2;
  • installaties voor het behandelen van biosyngas ten behoeve van gasmotoren of gasturbines voor elektriciteitsopwekking, stookinstallaties, enz.;
  • installaties voor het behandelen van biosyngas (waaronder het verwijderen van koolmonoxide en waterstof) om het geschikt te maken voor verdere behandeling in installaties voor het opwerken tot biomethaan dat voldoet aan de eisen van netbeheerders om te worden ingevoed in het openbare gasnetwerk (ook wel groen gas genoemd) of voor de productie van voertuigbrandstof, industriële brandstof of vloeibaar biomethaan;
  • methanisatie van biosyngas;
  • de opslag van biomassa en biosyngas;
  • de opslag van as die overblijft na de vergassing en van het residu van de rookgasreiniging.

Commentaar aanleveren
Belanghebbende partijen kunnen de norm inzien en commentaar aanleveren tot uiterlijk 1 augustus 2022 via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant standaardisatie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie ‘Biogasinstallaties‘ houdt zich bezig met het opstellen van nationale normen voor biogasinstallaties en voor ruw biogasleidingen buiten de inrichting. De normcommissie volgt daarnaast het internationale normalisatiewerk (ISO/TC 255). Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.