Verruiming subsidieregeling gedeelde faciliteiten voor innovaties in Gelderland en Utrecht

Gezamenlijk investeren in nieuwe innovatiefaciliteiten, zoals demonstratie- en testfaciliteiten en pilot productiefaciliteiten met het doel om innovatieve activiteiten te stimuleren. De verruiming van de subsidieregeling van de Regio Deal Foodvalley biedt bedrijven en instellingen tot max. 50% subsidie aan nieuwe faciliteiten van doorontwikkeling prototypes tot en met marktintroductie (TRL 5-8) die bijdragen aan de transitie van het voedselsysteem. Doel is maximale productiviteit realiseren en innovatie versnellen door faciliteiten te delen. Want dat is snel, duurzaam en kostenbesparend. Een aanvraag voor subsidie dient uiterlijk 15 juni 2022 kenbaar gemaakt te worden.

Doel van de subsidie

De gedeelde faciliteiten dragen bij aan het versnellen van innovatie, het stimuleren van innovatieve activiteiten waarbij kennis gedeeld wordt, technologieoverdracht plaatsvindt en meer organisaties ervoor kiezen met elkaar samen te werken. De regeling is bedoeld om bedrijven en instellingen te stimuleren nieuwe faciliteiten te realiseren in de provincies Gelderland en Utrecht.

Voorwaarden

  • De subsidieregeling is beschikbaar voor organisaties die gezamenlijk een kennis- en innovatiecluster willen oprichten, waarbinnen een gedeelde faciliteit wordt gerealiseerd op het terrein van bijvoorbeeld eiwittransitie, circulaire agrifood en/of voeding en gezondheid. Het cluster bestaat uit minimaal drie organisaties, waarvan bij voorkeur een kennispartner.
  • De aanvraag gaat over investeringen in gedeelde pilot-plantfaciliteiten of testfaciliteiten. Het betreft de Technology Readiness Levels 5-8: van validatieproces van het prototype tot en met product/dienst is compleet en operationeel (TRL5-8).
  • De investeringen zijn gericht op het mogelijk maken van innovaties en een snelle vertaalslag naar de markt, waardoor bedrijven sneller en efficiënter producten op de markt kunnen brengen.
  • De faciliteiten zijn behalve voor de aanvragers ook toegankelijk voor andere partijen tegen een marktconforme prijs.

Maximale vergoeding

De subsidie is maximaal 50% van de in aanmerking komende (subsidiabele) kosten tot een maximum van € 4 mln. per aanvraag. Subsidiabele kosten bestaan uit investerings- en exploitatiekosten; hierbij wordt als uitgangspunt gebruikt dat van de subsidiabele kosten minimaal 70% ten goede komt aan investeringen en maximaal 30% aan exploitatiekosten. Ook kunnen experimentele kosten voor het in gebruik nemen van de bedrijfsmiddelen in het innovatiecluster opgevoerd worden.

Aanvraag indienen

Voor meer informatie, bekijk de voorwaarden. Voor meer informatie over de subsidie of het indienen van een aanvraag mail naar facilities@foodvalley.nl. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 15 juni 2022 kenbaar gemaakt te zijn.  

De subsidieaanvragen worden in opdracht van Regio Deal Foodvalley, behandeld door Foodvalley NL en de provincie Gelderland. Naast deze subsidies kunnen organisaties ook voor advies over andere subsidies en financiële regelingen specifiek voor gedeelde faciliteiten terecht bij Foodvalley NL.

Foodvalley NL en Wageningen University & Research werken samen aan het stimuleren van delen van faciliteiten via het initiatief Shared Facility Finder.

Foodvalley NL, ‘shaping the future of food together’ dat is de kracht van Foodvalley NL. Sinds 2004 ontwikkelt en versterkt Foodvalley NL het ecosysteem, een internationaal netwerk van organisaties die samen de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in gang hebben gezet. Foodvalley NL, gevestigd in Wageningen, is de onafhankelijke organisatie die stakeholders begeleidt bij de transitie en daarbij richting, proces, inhoud en snelheid bepaalt. Het werkt nauw samen met overheden – internationaal, nationaal en regionaal-, en gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen. www.foodvalley.nl

Wageningen University & Research (WUR) combineert fundamentele en toegepaste kennis ‘To explore the potential of nature to verbetering the quality of life’, om zo bij te dragen aan het oplossen van belangrijke vragen op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. Ruim 6.500 medewerkers en ruim 12.000 studenten laten zich inspireren door natuur, maatschappij en techniek. Inspiratie die doet verwonderen, kennis ontwikkelen en al meer dan een eeuw wereldwijd toepassen. Dat doet de WUR samen met overheden, bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en andere kennisinstellingen. www.wur.nl

Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Samen werken ze aan Toekomstbestendige landbouw, Gezonde voeding voor iedereen en het versterken van de Kennis en innovatiekracht in de regio. De Regio Deal Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Daarmee werken we tegelijkertijd aan welzijn en welvaart voor onze inwoners. www.regiodealfoodvalley.nl