Nieuws
Agenda

Terugwinning van cellulose uit rioolwater

Het Purmerendse bedrijf CirTec B.V. loopt al jaren voorop in de ontwikkeling van innovatieve zeeftechnologie en het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater. De opgedane kennis uit een groot aantal langlopende onderzoeksprojecten en ervaringen met realisatie en onderhoud van installaties zijn vertaald in een nieuwe geoptimaliseerde technologie waarmee cellulose, gescheiden van andere onopgeloste bestanddelen zoals vetten, haren en zaden uit rioolwater kan worden gewonnen zonder extra te hoeven pompen. De nieuwe CellCap-technologie is een grote stap voorwaarts in de terugwinning van cellulose uit rioolwater.

Al meer dan 10 jaar doet CirTec onderzoek naar de toepassing van roterende band fijnzeven op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en de verbijzondering van cellulose uit zeefgoed. Op kleine en middelgrote zuiveringsinstallaties (tot een schaal van 300.0000 IE) is de impact van roterende band fijnzeven op benedenstroomse processen op lange termijn gevolgd. Naast de impact op de RWZI is er in samenwerking met Cellvation BV en Recell Group uitgebreid onderzoek gedaan naar het opwaarderen en toepassen van teruggewonnen cellulose (Recell®) als hoogwaardige grondstof.

Zeefgoed, het product van roterende band fijnzeven bevat een aanzienlijk aandeel cellulose, maar moet worden nabewerkt om vermarkting als hoogwaardige grondstof mogelijk te maken. Het scheiden van ongewenste componenten zou bij voorkeur op de RWZI zelf gebeuren, mede omdat deze stroom op locatie vergist kan worden omwille van biogasproductie en er geen afval vrijkomt bij de verdere verwerking van cellulose.

In 2017 realiseerde CirTec een proof-of-concept voor in-line scheiding van cellulose op de RWZI Geestmerambacht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dat proof-of-concept is de basis geweest van de nieuwe CellCap-installatie die deze week officieel wordt gelanceerd en die cellulose en reststoffen gescheiden van influent kan onttrekken. CellCap is langdurig getest en heeft bewezen dat afgescheiden cellulose zuiver genoeg is om na hygiënisatie en nabehandeling als hoogwaardige grondstof kan worden gebruikt.

Het product, Recell®, is een product dat wordt toegepast als groene grondstof voor o.a. fietspaden, straatmeubilair, gevelbekleding en groene chemie. Het is daarmee een uitstekend alternatief voor cellulose bronnen waarvoor bomen gekapt worden. Uit eerdere projecten is gebleken dat de vraag naar teruggewonnen cellulose (uit het oogpunt van circulariteit en duurzaam gebruik van grondstoffen) er reeds is.

Naast de duurzaamheidsaspecten en het creëren van toegevoegde waarde door het onttrekken van vermarktbare cellulose, heeft de CellCap technologie belangrijke toegevoegde waarde voor de zuiveringsproces. De belangrijkste voordelen zijn:

  1. Vergroting van de biologische capaciteit; Het verwijderen van CZV (koolstof) vergroot de biologische capaciteit van een zuivering. Aangezien cellulose slechts gedeeltelijk wordt afgebroken in de beluchtingstank (AT) en inert materiaal verwijderd wordt, neemt door toepassing van zeeftechniek het aandeel actieve biomassa in de AT toe.
  2. Lagere operationele kosten; Het verwijderen van zwevende stof vermindert het energieverbruik voor de benedenstroomse beluchting aanzienlijk. Er wordt minder slib geproduceerd, wat resulteert in lagere energiekosten voor slibontwatering, lager gebruik van chemicaliën (polyelektroliet) en lagere kosten voor het afzetten van ontwaterd slib. Ook worden haren en vezels bijna volledig verwijderd, waardoor de onderhoudskosten van procesapparatuur dalen, terwijl de technische levensduur verlengd wordt.
  3. Ruimtebesparing; Als de biologische capaciteit van een rwzi moet worden uitgebreid, is de ruimte die nodig is voor een CellCap-installatie (onderdeel van het Cellvation-proces) kleiner dan voor bijna alle alternatieven.

Over CirTec BV

Voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties is het van cruciaal belang dat we de productie van afvalstoffen verminderen en de recycling van waardevolle componenten stimuleren.

CirTec streeft ernaar om actief bij te dragen aan de duurzaamheid van de samenleving en het hergebruik van (afval) materialen in het bijzonder.

Met zowel bewezen als innovatieve technologie kunnen wij de meest geschikte oplossing bieden voor een groot aantal milieuvraagstukken. We hebben een specifieke focus op de ontwikkeling van alternatieve grondstoffen, zoals teruggewonnen cellulose uit rioolwater en het gebruik van laagwaardige restwarmte en energie voor verdamping van geconcentreerde stromen.

CirTec is bekend geworden door onderzoek naar en implementatie van roterende bandfijnzeven als primaire behandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Naast de constructie en het onderhoud van grootschalige referenties, heeft CirTec onderzoek geïnitieerd en uitgevoerd naar hergebruik van de geoogste cellulose.