Nieuws
Agenda

Financiering voor onderzoek naar fotosynthese in hogere planten

Publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor een samenhangend, multidisciplinair fundamenteel onderzoek naar genetica en fysiologie van fotosynthese in hogere planten. Het programma beoogt op termijn een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de efficiëntie van fotosynthese van gewassen onder dynamische, natuurlijke (teelt)omstandigheden.

Het programma richt zich op het vergroten van de efficiëntie waarmee hogere planten de energie uit zonlicht benutten. Tijdens duizenden jaren gewasveredeling is de efficiëntie van fotosynthese blijven steken op het natuurlijke niveau van hooguit een paar procent. Daarom is in samenspraak met onder andere de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het Top consortium voor Kennis en Innovatie ‘Bio-based economy’ (TKI-BBE) dit programma ontwikkeld.

Een consortium van wetenschappers en bedrijven onderzoekt welke barrières verhinderen dat planten meer productie uit zonlicht weten te halen onder teeltomstandigheden. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van efficiëntere gewassen. Dat betekent dat voor voedselproductie minder ruimtebeslag, water, bemesting, energie en andere inputs nodig zullen zijn. Verder brengt het de rendabele productie van meer hernieuwbare plantaardige grondstoffen voor de bio-based economy binnen bereik.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend namens een consortium bestaande uit wetenschappers die voldoen aan de NWO-criteria om een aanvraag in te mogen dienen, van minimaal drie relevante wetenschappelijke disciplines, werkzaam bij minimaal drie kennisinstellingen waarvan de onderzoekers aanvragen bij NWO mogen indienen, samen met minimaal twee in cash bijdragende private partners. Daarnaast kunnen één of meerdere publieke partners deel uitmaken van een consortium. Een aan een kennisinstelling verbonden onderzoeker treedt namens het consortium op als hoofdaanvrager.

Wat aanvragen

Per project bedraagt het bij NWO aan te vragen budget steeds 1.700.000,-. euro. Er geldt een matchingsverplichting van óf 10% óf 20%. Afhankelijk van de mate van private co-financiering bedraagt het totale projectbudget daarmee € 1.900.000 of € 2.125.000. Het budget kan gebruikt worden voor:

  • de aanstelling van tenminste 3 tijdelijke onderzoekers (minimaal 1 positie voor elk van de minimaal 3 (co-)aanvragende kennisinstellingen);
  • materiële kosten;
  • van de materiële kosten wordt 5% gereserveerd voor kosten die samenhangen met (communicatieactiviteiten in het kader van) kennisbenutting;
  • de module ‘Money follows Collaboration’.

N.B. Bovenop het reguliere budget is een budget van in totaal maximaal € 90.000 beschikbaar voor zogenaamde “ Enabling Technologies Hotels”, als onderdeel van een pilot voor het “ ETH-inside” initiatief. Zie paragraaf 3.3 van de brochure voor meer details.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 september 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Meer informatie