Rapport Verkenning biomassamarkten beschikbaar

In opdracht van EZ heeft ECN een verkenning uitgevoerd naar biomassamarkten. Daarin is gekeken of het hernieuwbare energiebeleid (incl. biobrandstoffen) kan leiden tot belemmeringen voor de ontwikkeling van hoogwaardige innovaties voor een biobased economy, en of het beleid verstorende invloed kan hebben op bestaande niet-energetische toepassingen van biomassa.

Ondanks er weinig cijfermatige informatie beschikbaar is, is een aantal voorzichtige conclusies mogelijk:

  • Door de stijgende vraag naar biomassa voor energietoepassingen, zullen verschillende soorten biomassa rond of na 2020 schaars worden. Dit geldt met name voor grijs afval, GFT-stromen, binnenlands hout en enkele specifieke VGI-stromen.
  • Door de toenemende vraag naar biomassa, zijn prijsstijgingen te verwachten.
  • Het beleid leidt niet tot eenduidige effecten op het opzetten van innovatieve biobased ketens. Hoge temperatuur technieken worden mogelijk gesteund doordat het beleid een early market creëert voor afzet.

Kijk hier voor het rapport: ECN Verkenning biomassamarkten.