Roadmap gepresenteerd op Noordelijke Conferentie Biobased Economy

Vandaag werd op een druk bezochte conferentie over de biobased economy de roadmap voor de ontwikkeling van een biobased economy in Noord-Nederland gepresenteerd. Het Groenboek wat als titel draagt ‘ De biobased economy in Noord-Nederland; Chemie ontmoet agro” is tot stand gekomen op initiatief van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. De presentaties van de conferentie zijn vanaf 20 december te downloaden op www.biobased-society.nl.

Volgens de gedeputeerden van de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe heeft Noord-Nederland voor de ontwikkeling van een biobased economy een uitstekende uitgangspositie. Maar om de kansen te verzilveren is eendracht nodig. Samenwerking tussen vele partijen vormt de sleutel tot succes. Vooral landbouw en chemische industrie moeten veel meer samen gaan doen. De biobased economy versterkt het platteland en vormt ook een stevige basis voor een nieuwe industrie. 

Vanwege de beschikbaarheid van veel biomassa, maar vooral ook door de sterke Agrosector, liggen er grote kansen voor het noorden. Er zijn al diverse ontwikkelingen gaande. Daarbij gaat het naast de productie van bioenergie om winning van nieuwe grondstoffen zoals graseiwit en biopolymeren, maar ook om plattelandsontwikkeling.

In het voorjaar organiseerde de NOM een eerste noordelijke bijeenkomst op Landgoed Nienoord in Leek.
Het initiatief voor deze tweede conferentie komt voort uit een aantal ontwikkelingen in de regio Heerenveen. Daarbij ontstond de behoefte aan kennis, uitwisseling van ervaringen en samenwerking met andere partijen.

Doel van de conferentie is het in kaart brengen van de ontwikkelingen en perspectieven en hoe deze in de komende jaren te realiseren. Mogelijke ondersteuning vanuit kennisinstellingen wordt daarbij nader toegelicht. Een belangrijk onderdeel vormen de workshops waarin interessante praktijkcases worden gepresenteerd alsmede diverse nieuwe ontwikkelingsconcepten. Doelgroepen zijn vooral agrarische bedrijven, het MKB, afvalverwerkers en overheden.

De conferentie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de drie noordelijke provincies, LTO Noord, Biobased Society, Duurzaamheidspark Heerenveen, Projectbureau A7Westergo en de NOM.