Vierde netwerkbijeenkomst Biobased Economy

Dinsdag 6 december a.s. vindt de vierde netwerkbijeenkomst Biobased economy voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties plaats. Het thema van deze middag is de innovatieagenda biobased economy voor de komende jaren. Kennisinstellingen en bedrijven presenteren deze innovatieagenda als onderdeel van het kabinetsbrede topsectorenbeleid.

De middag biedt een gevarieerd programma met onder andere professor Transitiemanagement Jan Rotmans, het boegbeeld van de topsector Chemie Rein Willems en Mees Hartveld, de voorzitter van de werkgroep Biobased economy 2.0 en oud-CEO van papierproducent Crown van Gelder.
De zeven onderdelen van de onderzoeksagenda Biobased economy worden in een notendop gepresenteerd. Er is uiteraard gelegenheid vanuit uw organisatie te participeren in deze onderzoeksagenda’s. Daarnaast kunt u tijdens de borrel informatie krijgen over publiek-private samenwerkingsvormen in de biobased economy, zoals in de recente Green Deals.

Onderstaand vindt u het gehele programma.

U kunt zich hier aanmelden.

Een gedeelde onderzoeksagenda van bedrijven en kennisinstellingen

Het kabinet stimuleert met de topsectorenaanpak een goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid (de ‘gouden driehoek’) in negen speerpunten van de Nederlandse economie. Belangrijk doel van het topsectorenbeleid is kennis sneller om te zetten in nieuwe producten en diensten, bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen bedrijven, de overheid en de wetenschap, of door bundeling en specialisatie van onderzoek.

Kennisinstellingen als het NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) en de grote technologische instituten richten hun programma’s op de topsectoren. Het thema Biobased economy doorsnijdt meerdere van deze topsectoren. Daarom wordt momenteel door kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven gewerkt aan een aparte onderzoeksagenda Biobased economy die uiteindelijk als onderdeel van de topsector Chemie wordt vastgesteld in een zogenaamd ‘innovatiecontract.

Programma

14.30 Ontvangst met koffie & thee
15.00 Opening door Mark Dierikx, directeur Generaal Energie, Telecom en Markt, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
15.10 Innovatiecontracten in de biobased economy – Mees Hartveld, voorzitter Werkgroep Biobased economy 2.0
15.30 De onderzoeksagenda Biobased economy – 7 ‘powerpitches’ over Teeltoptimalisatie/Biomassaproductie Bio-energie Economie, beleid en duurzaamheid Kringloop, water, nutriënten, bodem geïntegreerde biorefinery Biobased materials Biobased chemicals
16.00

Pauze

16.30 Samenwerking bedrijfsleven & kennisinstellingen in de Biobased economy.
Paneldiscussie met onder andere Rein Willems, boegbeeld topsector Chemie Roel Bol, directeur Interdepartmentaal programma Biobased economy Mees Hartveld, voorzitter Werkgroep Biobased economy 2.0

17.00

De transitie naar een Biobased economy – kritische beschouwing van prof. dr. ir. Jan Rotmans, wetenschappelijk directeur DRIFT, centrum voor transitiemanagement van de Erasmus Universiteit Rotterdam
17.30 Netwerkborrel