Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De Rijksoverheid probeert innovatie en verduurzaming te stimuleren. Hier kan de verdere ontwikkeling naar een Biobased Economy ook van profiteren. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke regelingen op dit gebied.

Innovatieregelingen

Biobased binnen de Topsectorenaanpak

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Ondernemers en wetenschappers van de 9 topsectoren werken samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). In deze TKI’s vindt onderzoek plaats en wordt gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) gaat het cross sectorale programma Biobased Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de Topsector Chemie. TKI-BBE draagt bij aan het realiseren van de biobased economy in Nederland.

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling

Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten aan. Zo kan het mkb aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten men wil inzetten om het mkb te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5 instrumenten:

 • Haalbaarheidsstudies
 • R&D-samenwerkingsprojecten
 • InnovatiePrestatieContracten (IPC’s)
 • Kennisvouchers
 • Mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen Innovatieprestatiecontracten (IPC) kunnen groepen mkb-ondernemers onder begeleiding van een penvoerder, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, meerjarige innovatieprojecten uitvoeren. Voor 2012 is een budget van 17 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op de tendercriteria: mate van innovatie (40%), kwaliteit van de samenwerking (30%) en aansluiting topsectoren (30%). Aangezien Biobased Economy een cross sectoraal thema is binnen de topsectoren aanpak, zullen aanvragen op dit terrein kansrijk zijn.

Innovatiefonds MKB+

Het Innovatiefonds MKB+ stelt u als ondernemer in staat uw ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Het is dan vaak lastig om investeerders te vinden. Dit kan betekenen dat bedrijven hun producten veel later, of zelfs helemaal niet, op de markt kunnen brengen. Daarom springt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij met het Innovatiefonds MKB+ en stelt in de periode 2012 tot en met 2015 in totaal 500 miljoen euro ter beschikking. Betrokkenheid van het fonds helpt andere financiers over de streep te trekken. Het fonds bouwt onder andere voort op bestaande succesvolle financieringsinstrumenten als het Innovatiekrediet en de SEED Capital-regeling.

Innovatief aanbesteden: Small Business Innovation Research (SBIR)

In dit programma besteedt de overheid in competitie innovaties aan bij bedrijven. Deze innovaties dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR projecten moeten leiden tot nieuwe producten en diensten. Om dit te stimuleren blijven de intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer. Het kan daarbij gaan om haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkelingstrajecten.
Bij de SBIR gaat het om innovaties op zeer specifieke gebieden; voorbeelden hiervan binnen de BBE zijn:

 • Agrologistiek en biomassa
 • Biobased economy
 • Groene grondstoffen
 • Innovatieve en nieuwe eiwitten op het menu
 • Zeewieren

Fiscale stimulering van R&D: Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de WBSO  kunt u uw loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten. Het budget voor de WBSO is voor 2012 € 864 miljoen. U kunt eenvoudig meerdere keren per jaar digitaal projecten indienen.

Fiscale stimulering van R&D: Research en Development Aftrek (RDA)

Bedrijven die aan speur- en ontwikkelingswerk doen, kunnen naast de WBSO ook gebruik maken van de RDA (Research en Development Aftrek). De RDA is een nieuwe fiscale regeling voor innovatieve ondernemers waarmee de overheid innovatie in Nederland wil bevorderen.

Met de RDA kunnen ondernemers hun R&D-kosten nog verder verlagen via een extra aftrekpost. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld kosten voor prototypes, proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Bedrijven moeten voor het R&D-project wel een S&O-verklaring (WBSO) hebben. De RDA is per 1 januari 2012 van kracht geworden en kan vanaf 1 mei 2012 met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Naar aanleiding van vragen over het indienen met zogenaamd terugwerkende kracht is er een nadere toelichting gegeven. Meer informatie leest u op de RDA website.

Duurzaamheidsregelingen

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.  Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Het gaat hier om duurzame energie geproduceerd uit biomassa, wind, zon, waterkracht, geothermie en osmose

De digitale aanvraagmodule voor de SDE+ is beschikbaar in het eLoket van Agentschap NL. Ga voor meer informatie naar ‘Aanvragen’.  Daar vindt u ook de link naar het eLoket.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2012 is € 151 miljoen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. Voor aanvragen met betrekking op de energielijst 2012 geldt dat er alleen nog digitaal aangevraagd kan worden.

Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil)

Via de MIA (Milieu Investeringsaftrek)/Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling kunt u:

 • fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
 • innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Op de lijst van de MIA\Vamil-regeling staan circa 370 investeringen die échte milieuwinst opleveren. Als u hierin investeert, wordt niet alleen het milieu hier beter van, u profiteert ook zelf van een aantrekkelijke belastingaftrek. Bij de MIA\Vamil-regeling kunt u ook  terecht als u een innovatief milieuvriendelijk product heeft ontwikkeld dat u graag op de markt wilt brengen. Elk jaar verschijnt er een geactualiseerde Milieulijst. Investeringen die door voortschrijdende technische inzichten minder passen bij de doelstelling van de MIA\Vamil worden van de lijst afgehaald of aangepast, en nieuwe innovatieve investeringen worden toegevoegd. Misschien ook uw product! U kunt een voorstel indienen om uw product op te nemen op de Milieulijst. Dit vergemakkelijkt de marktintroductie van uw product.

Voor 2012 is 101 miljoen euro beschikbaar voor MIA en 24 miljoen euro voor Vamil. Zie voor meer informatie en de milieulijst ook deze flyer van AgentschapNL (januari 2011): Fiscale aftrek voor milieu-investeringen in Biobased technology

Europees:

7de kaderprogramma cooperation

KP7 Cooperation financiert vooral Research & Development projecten, de zogenaamde ‘Collaborative projects’ (CP). Deze kunnen kleinschalig zijn (Small-medium of STREP project) of juist grootschalig (Large of IP project). Soms wordt specifiek gevraagd om deelname van het MKB (SME) of specifieke landen buiten Europa (SICA).  Daarnaast is er soms financiering voor programmaondersteunende projecten, de Coordination and support actions (CSA), zoals het organiseren van een evenement of het schrijven van een onderzoeksagenda. In een enkel geval wordt gevraagd om het opzetten van een virtueel onderzoeksinstituut, een Network of Excellence (NoE), of het opzetten van een financierings-programma, een ERA-Net.
De calls gaan open op 20 juli 2011. De sluitingsdatum varieert. In totaal is 4 miljard euro beschikbaar. Kijk voor meer informatie op ec.europa.eu/fp7calls, de KP7-website van de Europese Commissie.  Daar vindt u van elk thema een ‘werkprogramma 2012’ met uitgebreide beschrijvingen van de calls en onderwerpen. Let op: ga bij het indienen altijd uit van de officiële documenten.

CIP Eco-innovation

De belangrijkste doelstelling van het Eco-innovation programma is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de kloof te overbruggen tussen R&D en de markt. Binnen het Eco-innovation programma wordt geen onderzoek gesubsidieerd, de onderzoeksfase moet dus afgerond zijn en er moet een prototype of pilot beschikbaar zijn. Eco-innovation kent 5 prioriteitsgebieden, te weten:

 • Materials recycling
 • Sustainable building products
 • Food and drink sector
 • Water efficiency, treatment and distribution
 • Greening businesses and smart purchasing

De call van 2012 geeft voorrang aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) maar ook andere instellingen of bedrijven mogen meedoen. De voorkeur gaat uit naar een groep van indieners en projecten met hoge potentie tot vermarkting. Het totale budget voor Eco-innovation is 195 miljoen euro voor de periode 2008-2013. Voor de call van 2012 is naar verwachting ruim 35 miljoen euro beschikbaar. 50% van de totale kosten komt in aanmerking voor vergoeding.

Niet financiële ondersteuning

Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa

De Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa (NPDB) bundelen de kennis uit de biomassa-projectenportfolio van Agentschap NL en vullen ontbrekende kennis aan door middel van aanvullend onderzoek. De projectenportfolio voor NPDB bestaat uit de projecten van de programma’s / fondsen Duurzame Biomassa Mondiaal en Duurzame Biomassa Import en de relevante projecten van het Daey Ouwens Fonds. De missie van de NPDB is de verduurzaming van biomassaproductie,  om daarmee de overgang naar een biobased economy te faciliteren. De focus van de NPDB ligt op:
1. Evaluatie van de effecten van biomassaproductie
2. Certificering
3. Verduurzaming van productieketens

Programma Duurzame Energie Nederland

Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert de toepassing van bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en geothermie, windenergie op land en offshore wind energy. Daarbij wordt vooral ingezet op kennisopbouw/overdracht en netwerken rond duurzame energie-oplossingen in de praktijk.

Gasvormige en Vloeibare klimaatneutrale Energiedragers (Gave)

Doel van het overheidsprogramma GAVE is de ontwikkeling en introductie van klimaatneutrale brandstoffen in de transportsector in Nederland. Belangrijkste activiteit is de ondersteuning van de implementatie van de Europese richtlijn Hernieuwbare energie in de Nederlandse wetgeving op het gebied van biobrandstof. Deze richtlijn stelt dat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie in transport 10% moet zijn.

Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren

In 2008 hebben hebben meerdere partijen in de agrosector met de overheid het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ ondertekend. Drie thema’s staan centraal: broeikasgasreductie, duurzame energie en energiebesparing. Met dit convenant ofwel Innovatie- en actieprogramma ‘schone en zuinige agrosectoren’ werken de agrosectoren aan een (nog) duurzamere productie, waarmee tegelijkertijd economisch voordeel en een sterke concurrentiepositie worden beoogd.

Resultaten

Bent u benieuwd naar de resultaten van de verschillende onderzoeken, gesubsidieerd door de overheid? Kijk op de website van Agentschap NL voor de Energie-Innovatiecatalogus.

Links

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Treeplast
  Treeplast
  The original version of TREEPLAST is absolutely natural renewable and biodegradableTREEPLAST is originally made from wood chips (50%), with crushed corn and natural resins, now several receipies are used for different applications. TREEPLAST does not contain oil based plastic! TREEPLAST is our brandname for biobased products. Products of TREEPLAST are skin friendly and not electrostatic. Products are made of biobased composites adapted for your products!

  Adresgegevens
  Buitenwatersloot 75-A, Delft

  Website
  www.treeplast.com

  Toegevoegd door
  Redactie


  Naar de volledige kaart

 • PRISNA
  PRISNA
  PRISNA (Product Isolation from Nature) is a consortium of several independent Dutch companies and the department Pharmacognosy of the Leiden University. The objective of PRISNA is to acquire bio-processing business for the individual members of the consortium in the pharmaceutical, nutraceutical, food, cosmetic, agrochemical and marine market segments. The bio-processing of high purity bio-active compounds covers the whole field from concept in the lab, to pilot and production scale. An array of modern extraction and separation technologies are available like supercritical fluid extraction (sCO2), over-pressurized water extraction, centrifugal partition chromatography (CPC), etc. State-of-the-art scientific equipment enables the combination of a high yield, with a high purity, while safeguarding the integrity of the substance. We provide analytical quality control by means of LC/MS, UPLC/DAD, GC/MS, and NMR inclusive the residual analyses of impurities. In addition PRISNA also performs Cytochrome P450 studies in order to 1) predict the bio-transformation of specific plant products in the human body (metabolism), and 2) assess the possible interaction with the bio-transformation of other drugs (drug interaction studies).

  Adresgegevens
  3233 ZK , Oostvoorne

  Website
  http://www.prisna.nl/

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Biopark Terneuzen
  Biopark Terneuzen
  Veel bedrijven die nu aan Biopark Terneuzen deelnemen, zijn al druk bezig met het uitvoeren van duurzame projecten die voordeel opleveren voor alle betrokken partijen. Voorbeelden zijn Rosendaal Energy (biodiesel), Nedalco (alcohol), Cargill (zetmeel) en Yara (kunstmest). Deze bedrijven wisselen elkaars bijproducten en reststoffen uit en gebruiken die als grondstof of in de vorm van energie. Dat gaat als volgt: Cargill levert restproducten van zetmeel, gezuiverd water, energie en samengeperste lucht aan Nedalco. Yara levert restwarmte en zuivere CO2 aan het glastuinbouwproject in de Koegorspolder. Rosendaal Energy levert water aan het recyclingbedrijf Heros. Deze onderlinge uitwisseling zorgt er dus voor dat de restproducten niet als afval in ons milieu terechtkomen maar dat ze worden gebruikt in andere producten. Meer van deze ‘Smart Links’ tussen de deelnemers worden nu uitgeprobeerd of zijn in ontwikkeling.

  Adresgegevens
  Schelpenpad 2, Terneuzen

  Website
  http://www.bioparkterneuzen.com/

  Toegevoegd door
  Biopark-Terneuzen


  Naar de volledige kaart

 • Van Berkel
  Van Berkel
  Betrouwbare partner in biomassa & bodemproducten. Van Berkel is gevestigd in; Veldhoven - Ettenleur en Uden. Duurzame verwerking van reststromen, opwerking tot hoogwaardige bodemverbeteraars energiedragers.

  Adresgegevens
  Mariniersstraat 4 5405 BG, Uden

  Website
  www.vanberkelgroep.eu

  Toegevoegd door
  jeroen


  Naar de volledige kaart

 • Struyk Verwo Infra
  Struyk Verwo Infra
  De productie, distributie en toepassing van bouwmaterialen heeft een directe weerslag op de leefomgeving. Struyk Verwo Infra stimuleert in alle geledingen en kernprocessen van haar bedrijf continue verbeterslagen om belasting van het milieu te verminderen. Van verantwoord inkopen tot energiebesparing en minder CO² uitstoot op elke productie-locatie. Door toepassing van groene energie, scheiding bij de bron van afvalstromen en inrichting van milieustraten. En door hergebruik van gecertificeerd puinmengsel en verminderde milieubelasting door efficiënter transport. SVI conformeert zich ook aan het verpakkingsconvenant en stimuleert het gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen. Alle betonnen tegels en stenen voldoen aan alle hoge duurzaamheidseisen in een door het NIBE uitgevoerde Levens Cyclus Analyse en hebben het DUBOKEUR®. Ook levert Struyk Verwo Infra op verzoek bestratingsproducten met Milieukeur® waarbij een minimaal percentage van zand en grind wordt vervangen door her te gebruiken puingranulaat.

  Adresgegevens
  Havenweg 45, oosterhout

  Website
  http://www.struykverwoinfra.nl/thema_duurzaam_bouwen.html

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Tula International
  Tula International
  Retained Executive Search-Renewable Energy, Cleantech & Advanced Manufacturing

  Adresgegevens
  3355 Lenox Rd, Atlanta, Ga. 30326

  Website
  www.tulainternational.com

  Toegevoegd door
  bvanderlande


  Naar de volledige kaart

 • Havenschap Moerdijk
  Havenschap Moerdijk
  Moerdijk is de 4e zeehaven van Nederland. In haar visie voor de haven en gerelateerde bedrijven heeft zij het aantrekken van biobased industry tot speerpunt verklaard.

  Adresgegevens
  Plaza 3, Moerdijk

  Website
  www.havenschapmoerdijk.nl

  Toegevoegd door
  Arjen


  Naar de volledige kaart

 • Chemelot
  Chemelot
  Chemelot is méér dan een industrieterrein. Het is een unieke chemie- en materialencommunity die zorgt voor een versnelde businessgroei via de open uitwisseling van ideeën. Chemelot is ontworpen vanuit één centrale gedachte: het samenbrengen van kennis en vaardigheden die normaliter alleen toebehoren aan grote organisaties, en deze toepassen binnen een flexibele community van kleine en grote chemische bedrijven, die de kijk op de chemische industrie ingrijpend verandert.

  Adresgegevens
  mijnweg 2, geleen

  Website
  http://www.chemelot.nl/default.aspx?taal=nl

  Toegevoegd door
  Chemelot


  Naar de volledige kaart

 • Bouwpuur
  Bouwpuur
  Bouwpuur is de importeur van het onverlijmde houtbouwsysteem NUR-HOLZ. Met dit prefab bouwsysteem is het mogelijk om van hout betere gebouwen te maken: duurzaam, technisch beter, zekerder en gezonder. Energiezuinig, kwalitatief hoogstaand, en dat zonder architectonische beperkingen. Gemaakt van 100% hout, zonder lijm, zonder nagels.

  Adresgegevens
  Laan van Belgie 53, 4707 XE Roosendaal

  Website
  www.bouwpuur.nl

  Toegevoegd door
  Claudia


  Naar de volledige kaart