Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Ook Europa ziet de kansen van de ‘bio-economy’ als een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Naast dat de EU Horizon 2020 strategie streeft naar innovatie en het efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen, is er een integrale biobased strategie geschreven en maakt de markt voor biobased producten deel uit van het lead market initiative.

EU Horizon 2020

De Horizon 2020 strategie geeft richting aan de economische ontwikkeling van Europa in het komende decennium.  In deze strategie wordt gesproken over ‘slimme, duurzame en inclusieve groei voor Europa’. Kortgezegd bestaat deze strategie uit drie speerpunten:

  • Slimme groei: het ontwikkelen van een economie gebaseerd op kennis en innovatie
  • Duurzame groei: efficiënter omgaan met hulpbronnen, vergroening van de economie en zorgen voor een meer competitieve economie
  • Inclusieve groei: creëren van een economie waarin zoveel mogelijk mensen werk hebben, waarbij sociale en territoriale cohesie gewaarborgd blijft

De EU begint de mogelijkheden en kansen die de biobased economy heeft bij het implementeren van deze strategie steeds beter in beeld te krijgen. Echter, op dit moment wordt de biobased economy nog gefragmenteerd benaderd door verschillende Directoraten Generaal van de Europese Commissie. Grofweg  is het thema  biobased economy op de volgende manier verdeeld:

Bio-economy strategy

Nederland heeft samen met Duitsland en Frankrijk een memorandum opgesteld, waarin wordt aangedrongen op en geïntegreerde aanpak van de biobased economy binnen de Europese Commissie. De Commissie heeft februari 2012 een integrale aanpak voor de biobased economy in Europa gepresenteerd. Deze is  tot stand gekomen door een samenwerking tussen DG Onderzoek, Agro, Ondernemerschap en Energie. De bio-economy is één van de 6 maatschappelijke uitdagingen van Horizon 2020.
Daarnaast zet Nederland zich op Europees niveau ook in voor het verkrijgen van een zogenaamd ‘ level playing field’  voor biobased producten. Dit heet dat er wordt geprobeerd om alle Europese regelgeving zo aan te passen dat biobased producten eerlijk en fatsoenlijk kunnen concurreren met andere producten.

BBI-JU

Biobased Industries Joint Undertaking is een publiek private samenwerking tussen de industrie en de Europese Commissie waarbij ze gezamenlijk circa 4 miljard euro investeren in de bio-economie. Een groep van meer dan 40  Europese bedrijven en clusters zijn bij BBI JU betrokken. BBI JU draait als onderdeel van het Europese programma Horizon 2020. BBI JU moet bedrijvigheid en banen in de bio-economie opleveren.

Markt voor innovatie

Een concreet voorbeeld van het helpen ontwikkelen van de bio-based economy is onder andere het ‘ Lead Market Initiative’  (of LMI). Dit initiatief is in het leven geroepen om innoverende markten te helpen bij de ontwikkeling naar producten. LMI’s worden gekenmerkt door:

  • hoge mate van innovatie
  • beantwoorden bredere strategische, maatschappelijke of milieu-vraagstukken
  • een sterke technologische en industriële basis in Europa
  • behoefte aan een raamwerk vanuit de publieke sector

De markt voor bio-based producten is gekozen als een van de zes LMI’s. Uit een recente evaluatie Working Group on Evaluation of the Implementation of the Lead Market Initiative for Bio-based Products’ priority recommendations (2015) van het LMI voor biobased producten is gebleken dat met name op het gebied van Research & Development en Innovatie, resultaten zijn geboekt. Maar op het gebied van markttoegang voor diervoeders en de markt voor biobased producten is weinig progressie geboekt. De conclusie uit de evaluatie is dan ook dat de ontwikkeling van een brede biobased economie binnen de EU, wordt belemmerd en dat Europa daarmee achterloopt bij de ontwikkeling in andere regio’s in de wereld.

Links

 

 

 

 

 

 

 


 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

Dit lectoraat gaat zich richten op de isolatie en identificatie van hoogwaardige inhoudsstoffen uit ...

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en...