Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

AgriFoodTopEr zijn veel overheden betrokken bij Biobased Economy, van Europa, het Rijk, Waterschappen en Provincies tot op gemeentelijk niveau is men druk bezig met deze transitie. Goede samenwerking is dus van groot belang.

Rijksoverheid

De Rijksoverheid is vanuit verschillende ministeries bij de biobased economy betrokken. Het programma BioBased Economy is er dan ook om de verschillende activiteiten die Rijksbreed worden uitgevoerd met elkaar te af te stemmen en te coördineren. Met het uitvoeren van de Overheidsvisie op de biobased economy  die de minister van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (tegenwoordig Ministerie van Economische Zaken) eind 2007 naar de Tweede Kamer verstuurde (mede namens de ministers van het toenmalige VROM, EZ, V&W en OS), is een start gemaakt met de interdepartementale inzet op dit onderwerp.
In 2012 presenteerde het toenmalige kabinet de middellange termijnvisie op de Biobased economy, de zogenaamde Hoofdlijnennotitie BioBased Economy. Naast de overheidsvisie en de hoofdlijnennotitie vormen de innovatieagenda van de wetenschappelijke commissie (WTC), het innovatiecontract van de topsectoren, het SER-advies en het Groenboek Energietransitie  ook ankers voor het beleid rond biobased economy.

Innovatiebeleid topsectoren: van biomassa naar business

Binnen de topsectorenaanpak heeft de sector Chemie het thema biobased geadopteerd. Vanuit deze sector is eerst  ‘een punt op de horizon’ verschenen, een aanzet tot een businessplan biobased economy Visit Bathmate reviews site.  Dit document was het begin voor een gezamenlijk businessplan voor de transitie naar een Nederlandse biobased economy. Het businessplan/innovatiecontract zelf, getiteld ‘Groene Groei, van biomassa naar business’ verscheen in april 2012. Hierin bundelen de 6 topsectoren chemie, agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek, energie en water hun krachten. De uitvoering van het businessplan vindt plaats via het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) BioBased Economy. Voor biobased ondernemers is er het valorisatienetwerk TopChemie Delta opgericht.

Provincies

De meeste provincies zijn zeer actief bij de ontwikkeling van de biobased economy. Zo zijn er bijna in elke provincie biobased economy programma’s ontwikkeld. In verschillende regio’s wordt ook actief samengewerkt tussen provincies en grensgebieden in Duitsland en België. Ook in het kader van Europese programma’s zoals Inter-reg. Op de pagina met regionale initiatieven kunt u meer informatie vinden over de regionale programma’s en initiatieven bij u in de buurt.

Europa

Ook in Brussel is men actief met biobased economy aan de slag.  ‘Bio-Economy’ is één van de 6 maatschappelijke uitdagingen die de kern vormen van het Europese Horizon2020 programma. Begin 2012 verscheen de Europese strategie: Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe. Uitvoering van deze strategie door overheden en bedrijfsleven vindt plaats via de publiek private samenwerking Biobased Industries Joint Undertakings,  BBI-JU. Op de pagina Europa kunt u meer vinden over biobased economy en Europees beleid.

Waterschappen

Wist u dat waterschappen, met de productie van biogas uit afvalwater al in 2010 voor 30% in hun eigen energiebehoefte voorzagen? Waterschappen zijn erg actief op het gebied van biobased economy. Dit kan op het gebied van productie van biogas uit afvalwater, maar ook door biomassa (bermgras, oeverbeplanting) te vergisten. Waterschappen proberen schaarse grondstoffen uit afvalwater weer terug te winnen. De waterketen is een cruciale schakel: water (met organische fracties) is een van de grootste reststromen die als input voor de biobased economy kan dienen. Het gaat om het maken van bioplastics, terugwinning en hergebruik van vezels, nutriënten, de energiefabriek en de grondstoffenfabriek in plaats van alleen rioolwaterzuivering. In heel Nederland, zoals Brabant en Friesland zijn interessante projecten van de waterschappen te vinden.

Gemeentes

Ook in diverse gemeenten zijn biobased actieprogramma’s te vinden.  Amsterdam, Rotterdam, Venlo, Leiden, Emmen, etc…. Op de pagina met regionale initiatieven kunt u meer informatie vinden over de regionale programma’s en initiatieven bij u in de buurt.

 

Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

Dit lectoraat gaat zich richten op de isolatie en identificatie van hoogwaardige inhoudsstoffen uit ...