Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De overheid entameert een biobased economy . Botsende regelgeving van diezelfde overheid kan deze ontwikkeling ongewenst tegenhouden. Of omgeleerd: het ontbreken van  overheidsbeleid- en regelgeving leidt tot het ontbreken van een level playing field waarin de BBE op een goede manier kan concurreren met de bestaande bedrijvigheid die gebaseerd is op fossiele brandstof. Het programma BBE inventariseert deze knellende of ontbrekende regelgeving en zoekt naar mogelijkheden om deze knelpunten weg te nemen.

Afval

Een veel genoemd knelpunt is afval. Bij de BBE bestaat er geen afval. Afval is immers een grondstof die bedrijven op vele wijzen als grondstof kunnen gebruiken. Maar in de oude wetgeving was de definitie van afval die die dit erg lastig maakte. Eind vorig jaar is de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen gewijzigd en daarom is de Wet Milieubeheer op
3 februari 2011 aangepast.  Dit maakt dat de definitie van afval niet a priori een beperking is.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Afvalbeleid staat niet op zichzelf. Het moet bijdragen aan de besparing op grondstoffen, het tegengaan van klimaatverandering en aan verduurzaming van onze productie en consumptiepatronen. Dat is de kern van de wijziging van de Wet milieubeheer waarmee invulling wordt gegeven aan de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen. De Europese richtlijn geeft nieuwe definities, brengt nieuwe accenten aan in het afvalbeleid en legt diverse nieuwe verplichtingen op aan de lidstaten. Met de nieuwe wetgeving wordt een betere afvalpreventie, het efficiënter omgaan met schaarse grondstoffen en een zo hoog mogelijk hergebruik van materialen beoogd.

Mocht de afvaldefinitie nog wel een obstakel zijn, dan kan het ministerie van I&M toetsen of alsnog een vergunning of een ontheffing gegeven kan worden.

Meer informatie

Een uitgebreidere toelichting vindt u in dit nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Informatie over de vraag afval/geen afval vindt u op onze pagina Afval of niet. U kunt ook contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer.

Dierlijke reststromen

Een veel genoemd knelpunt is de regelgeving voor dierlijke bijproducten. Deze regelgeving is door de EU-lidstaten overeengekomen in Europese verordeningen ter bescherming van de dier- en volksgezondheid. Hierin wordt beschreven welke toepassingen mogelijk zijn van verschillende reststromen die van dieren afkomstig zijn of dierlijke producten bevatten, zoals voormalige voedingsmiddelen, slachtafval, mest, kadavers, etc.
In Nederland, maar ook in Brussel en in andere lidstaten groeit het besef dat we met dierlijke reststromen efficiënt moeten omgaan. Mocht de regelgeving een obstakel zijn voor duurzame innovaties, dan kunt u zich wenden tot het het meldpunt regelgeving van de Rijksoverheid.

Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase drie tot tien jaar na hun promoti...

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...