Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Een van de ambities van de chemiesector is dat Nederland in 2050 wereldwijd bekend staat als hét land van de groene chemie.  Om daar te komen is het nodig in te zetten op vergroening van bestaande buildingblocks en de ontwikkeling van innovatieve bouwstenen met nieuwe en verbeterde eigenschappen. Met het vergroenen van de bestaande buildingblocks zoals ethyleen, propyleen en paraxyleen kan in theorie 80 procent van de bestaande chemische portfolio worden vergroend.

suikerbietBinnen Europa ligt een netwerk van ethyleenpijpleidingen, dat zich uitstrekt van Rotterdam via België naar Zuid-Duitsland. Chemiebedrijven in Nederland, België en Duitsland onttrekken aan deze pijplijn de ethyleen die zij nodig hebben voor de fabricage van hun producten. Als deze pijplijn wordt gevoed met bio-ethyleen, kunnen al deze bedrijven eenvoudig een deel van hun productie vergroenen. In eerste instantie is ingezet op de potentiële business case met import van bio-ethanol. Er was veel belangstelling van verschillende bedrijven, maar het liep stuk op de Europese invoerheffingen rond ethanol. Dit knelpunt is aangekaart in Europa via diverse kanalen, maar lijkt op korte termijn vooralsnog lastig weg te nemen.

Daarom zijn alternatieve onderzocht. De suikerindustrie wees erop dat er misschien mogelijkheden zouden kunnen bestaan om op basis van suikerbieten kosteneffectief bio-ethyleen te maken. Het Biorenewables Business Platform (BBP) heeft toen met de relevante partijen een opdracht gegeven tot een studie in 2011, die aangeeft dat  er  onder specifieke omstandigheden en met een hoge ‘Green Premium’ mogelijkheden hiervoor binnen Nederland aanwezig zijn. Aan de hand van deze businesscase wordt nu verder na gedacht of en hoe dit vorm te geven .

Klik hier voor meer informatie: Van suiker tot ethyleen – BBP – 2012

 

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De hele uitzending van het RTL7 programma Doe maar duurzaam van 14 januari jl is besteed aan biobase...

Tijdens de Week van de Circulaire Economie zijn de transitie-agenda's aangeboden aan de opstellers v...

De website www.biobasedeconomy.nl wordt - onder redactie van de TKI-BBE - vernieuwd. In de tussentij...